Witamy na naszej stronie

Wykonujemy wszelkiego rodzaju kosztorysy i wyceny robót budowlanych

 

 * Wykonujesz projekty i chciałby¶ zał±czyć do nich przedmiar i/lub kosztorys inwestorski?
 * Jeste¶ wykonawc± i potrzebujesz złożyć ofertę, lub rozliczyć już wykonane prace ?
 * Reprezentujesz inwestora budżetowego i potrzebujesz wycenić warto¶ci inwestycji ?
 * Chcesz remontować mieszkanie lub zbudować dom i chcesz znać koszt ?
 * Masz kosztorys, który trzeba zweryfikować?

Info

1.1.     Definicje kosztorysu

 

Kosztorys to zestawienie ilociowe i wartociowe przewidzianych do wykonania lub wykonanych robót zwi±zanych z realizacj± zaprojektowanego obiektu budowlanego.

Kosztorys to dokument okrelaj±cy całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych, odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru.

1.2.     Cele sporz±dzania kosztorysu i rodzaje kosztorysów

 

Na potrzeby inwestora, przed rozpoczęciem budowy, sporz±dza się różne zestawienia kosztowe. Obejmuj± one wszelkie koszty zwi±zanie z inwestycj±, w tym przewidywane koszty robót budowlanych.

Na wczesnych etapach przygotowania inwestycji, gdy nie ma jeszcze projektu, s± one podstaw± do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji (sprawdzenia, czy budowa ma sens ekonomiczny). W dalszych etapach przygotowania przedsięwzięcia zestawienia kosztowe służ± planowaniu wydatków zwi±zanych z budow± i s± niezbędne w biznesplanie -dokumencie koniecznym przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki i precyzuj±cym zamiary inwestora.

W fazie przygotowania projektów technicznych obliczenia kosztów robót budowlanych s± bardziej szczegółowe. Takie zestawienia nazywa się już kosztorysami. Te kosztorysy, zwane inwestorskimi, służ± inwestorowi do:

        podejmowania decyzji o przyjęciu rozwi±zań proponowanych przez projektanta,

        weryfikacji założeń kosztowych przyjętych na wczeniejszych etapach planowania,
       
analizy ofert przetargowych i negocjacji cenowych z wykonawc± (porównanie oferty z własnymi wyliczeniami inwestora),

Inwestorzy działaj±cy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych maj± obowi±zek sporz±dzić kosztorys inwestorski aby wyliczyć tzw. warto¶ć zamówienia na roboty budowlane. Kwota ta jest podstaw± do wyboru właciwej procedury zamawiania: trybu zlecania robót, sposobu ogłoszenia o zamówieniu, terminu składania ofert, okrelenia wysokoci wadium.

Kosztorysy sporz±dzane przez wykonawcę robót, służ±ce obliczeniu ceny, za jak± wykonawca chce podj±ć się realizacji prac to kosztorysy ofertowe. Powstaj± na podstawie dokumentacji przekazanej przez inwestora oraz wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

Kosztorysy mog± stanowić podstawę do rozliczeń między wykonawc± i zleceniodawc±, jeli w umowie ustalono, że wynagrodzenie rozlicza się na podstawie kosztorysu; kosztorysy te nie maj± specjalnej nazwy. S± to często kosztorysy ofertowe pochodz±ce ze zwycięskiej oferty przetargowej, albo kosztorysy ofertowe z modyfikacjami wprowadzonymi w toku negocjacji z wykonawc± przed zawarciem umowy. Kosztorysy s± też podstaw± do kontroli wpływów i wydatków lub przychodów i kosztów na własne potrzeby wykonawcy - w trakcie realizacji prac. Jeli sporz±dzono je metod± szczegółow± (opisan± w rozdziale 2), s± przydatne przy sporz±dzaniu harmonogramów, planowaniu zamówień materiałów, rozliczania zarobku robotników, kontroli zużycia materiałów na budowie itd.

Zwyczajowo stosuje się następuj±ce nazewnictwo kosztorysów, uzależnione od przeznaczenia [6, 7]:

        kosztorys inwestorski,

        kosztorys ofertowy,

        kosztorys zamienny (jeli inwestor i wykonawca rozliczaj± się według kosztorysu i proporcjonalnie do faktycznie wykonanych iloci prac, zastępuje on kosztorys stanowi±cy podstawę rozliczeń z wykonawc±, jeli iloci robót zmieni± się w stosunku do wczeniejszych założeń, natomiast rodzaje robót zostaj± takie same)

        kosztorys powykonawczy (wykonany po zakończeniu realizacji robót, jeli wczeniej nie umówiono się co do wysokoci wynagrodzenia; z oczywistych względów stosuje się go przy robotach dodatkowych i uzupełniaj±cych lub w stanach wyższej koniecznoci, np. przy usuwaniu awarii, gdy nie ma czasu na wczeniejsze negocjacje ceny; czasem jest stosowany w przypadku prac remontowych o z góry nieznanym zakresie; warto wczeniej ustalić podstawy takich rozliczeń).

Etapy wyceny
Cennik
Pobierz kosztorysPRZYKŁADY KOSZTORYSÓW

Licznik odwiedzin

 

 

Dane adresowe

                      Grzegorz Burdach Biuro Kosztorysowe Pkuwim
                      21-300 Radzyń Podlaski ul. Przesmyckiego 13/4
                              REGON : 030305963